Không tìm thấy máy chủ

Không thể tìm thấy máy chủ tại www.trangnguyen.vn.

  • Xin kiểm tra các lỗi gõ địa chỉ như là ww.trangnguyen.vn thay vì gõ đúng phải là www.trangnguyen.vn
  • Máy chủ có thể bị hết hạn.
  • Phân giải tên miền dns có thể bị sai.
  • Nếu bạn không thể mở bất kì trang nào, hãy kiểm tra kết nối mạng.
  • Nếu máy tính hoặc mạng được bảo vệ bởi tường lửa hoặc proxy, hãy chắc rằng trình duyệt được phép truy cập Web.